Hvilke sykehus i Norge har best erfaring?

I Norge er behandlingen av prostatakreft sentralisert til 12 sykehus. Du har selv rett til å velge behandlingssted. Selv om det er fritt sykehusvalg så viser tallene at til nå har de fleste pasientene valgt å bli behandlet ved det sykehuset som ligger nærmest hjemmet.

Tiltak for å sikre kvalitet i behandling

For å sikre en jevn kvalitet på behandlingen som gis til prostatakreftpasienter over hele landet er det de senere årene gjennomført forskjellige tiltak, blant disse nevner vi:

  • Helsedirektoratet har gått ut med retningslinjer om at hvert sykehus som gir prostatakreftbehandling, skal utføre minimum 50 operasjoner årlig, noe 11 av 12 sykehus oppfylte i 2016.
  • Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.
  • Det er innført Pakkeforløp for behandling av prostatakreft. Dette tiltaket skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten «ikke-medisinsk begrunnet ventetid» slik at pasientene skal «oppleve et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp».

For tiden arbeides det i regi av Helsedirektoratet med å lage nye nasjonale retningslinjer for behandling av prostatakreft.

Kvalitetsregister for prostatakreft

Kreftregisteret har et Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. Dette har detaljert informasjon om utredning, behandling og oppfølging av kreftpasienter. Registeret viser at det er til dels store forskjeller mellom regioner og helseforetak. Her kan du finne kvalitetsregisteret for prostatakreft.

Kvalitetsindikatorer

Det er fastlagt såkalte kvalitetsindikatorer for behandlingen av prostatakreft. Helsedirektoratet sier at «en kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles». Oversikter fra E-helsedirektoratet avdekker at det finnes forskjeller mellom de ulike helseforetakene når det gjelder resultatene som oppnås i forhold til disse..

En av kvalitetsindikatorene er «5 års relativ overlevelse etter høyrisiko prostatakreft».

Her kan de se E-helsedirektoratets tall.

Sykehusene klarer ikke oppfylle krav til forløpstid

En annen indikator på kvalitet er at prostatakreftbehandlingen skjer innenfor en anbefalt forløpstid.

Forskjellige rapporter og undersøkelser viser at sykehusene i varierende og til dels liten grad greier å oppfylle kravene som pakkeforløpet legger opp til. På landsbasis ble kun 54 prosent av pakkeforløpene i 2016 gjennomført innenfor maksimal forløpstid. Spredningen mellom helseforetakene var fra 23 til 100 prosent (Samdata, resultater for spesialhelsetjenesten 2016).

Som et annet eksempel viste Dagens Medisin gjennom en artikkel i 2016 at bare ett av sykehusene oppfylte standardkravene til forløpstid. Bare St. Olavs Hospital nådde målet om at 70 prosent av prostatakreftpasientene blir operert innen standard forløpstid. Her kan du lese artikkelen om saken.

Også etter 2016 er det indikasjoner på at sykehusene bare i varierende grad klarer å oppnå målene for standard forløpstid.

Her kan du se oversikten over situasjonen med hensyn til dette

Høyt spesialiserte og robuste fagmiljøer gir best prostatakreftbehandling

Prostatakreftforeningen (PROFO) mener at det nå gjøres mye god behandling i Norge, men at det fremdeles er behov for kvalitetsforbedringer.  De viktigste forbedringene for å sikre høyest mulig kvalitet i prostatakreftbehandlingen mener vi vil få gjennom økt spesialisering. PROFO ønsker at behandlingen skal skje ved mest mulig faglig robuste miljøer og mener derfor at 12 behandlingssteder i Norge er for mange.

Les mer om saken her.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her