Blir prostatakreftbehandling i utlandet dekket

EU Pasientrettighetsdirektivet fra 2013 innebærer at alle norske pasienter kan velge å reise til utlandet for å bli behandlet for prostatakreft, dersom visse vilkår oppfylles. Du kan velge både offentlig og privat behandling, men du må finne frem til behandlingsstedet selv.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden.

Forutsetningen for å få utgiftene til prostatakreftbehandling i utlandet refundert, er at behandlingen tilsvarer den helsehjelpen det offentlige ville ha dekket i Norge. Du vil med andre ord ikke gjennom ordningen kunne få annen eller mer behandling enn det den norske spesialisthelsetjenesten tilbyr deg.

Du kan få refundert utgifter med inntil tilsvarende beløp som helsehjelpen ville ha kostet i det offentlige helsevesenet i Norge. Når det gjelder reiseutgifter får du kun refundert tilsvarende det du ville brukt på å reise til nærmeste behandlingssted i Norge.

Planlegger du å reise til utlandet for å få helsehjelp, må du først få henvisning fra helsepersonell i Norge.

Helsedirektoratet har utarbeidet en oversikt over kontaktpunkter for helsehjelp i EØS-området.

Behandling ved sykehus i utlandet kan være dyrt. ​For å redusere den økonomiske risikoen for deg har du anledning til å søke Helfo om forhåndstilsagn.

Søknad til Helfo
Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn før du reiser, eller du kan søke om refusjon for utgifter etter at behandlingen er utført.

Her kan du logge inn på Helfos digitale skjema

Når Helfo vurderer om helsehjelpen er sammenlignbar med den du ville fått i Norge, tar Helfo utgangspunkt i den medisinske dokumentasjonen i saken din. Dette vurderes opp mot nasjonale retningslinjer og veiledere. Hvis dette ikke finnes for den aktuelle helsetjenesten, er det flere forhold som tas med i betraktningen:

  • Hva er den forventede dokumenterte nytten av helsehjelpen?
  • Står de forventede kostnadene i rimelig forhold til tiltakets effekt?
  • Hva er benyttet av metode og utstyr?
  • Er det mer risikabelt for deg å ta behandlingen i utlandet

Hvis du vurderer å reise til utlandet, anbefaler HELFO at du går igjennom veiviseren som finnes på nettsiden deres.

Vær oppmerksom på at om du har opplevd «medisinsk uforsvarlig lang ventetid hos en behandler i Norge», uavhengig av om du har opplevd et fristbrudd eller ikke, kan du søke om behandling i utlandet. Får du innvilget dette, får du med deg en rettighetsblankett. Dette innebærer at du ikke behøver å legge ut for sykehusbehandlingen i et annet EØS-land.

Del på sosiale medier:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her